នីកែល Alloy

 • នីកែល Alloy Coil

  នីកែល Alloy Coil

  នីកែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីល្អ ការបន្ថែមធាតុសមស្របអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងច្រេះ កម្លាំងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តខ្លះប្រសើរឡើង។
  ស្តង់ដារ៖ ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN

 • ចានដែកអ៊ីណុក

  ចានដែកអ៊ីណុក

  នីកែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីល្អ ការបន្ថែមធាតុសមស្របអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងច្រេះ កម្លាំងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តខ្លះប្រសើរឡើង។
  ស្តង់ដារ៖ ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN

 • របារនីកែល Alloy

  របារនីកែល Alloy

  នីកែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីល្អ ការបន្ថែមធាតុសមស្របអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងច្រេះ កម្លាំងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តខ្លះប្រសើរឡើង។
  ស្តង់ដារ៖ ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN

 • លួសនីកែល Alloy

  លួសនីកែល Alloy

  នីកែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីល្អ ការបន្ថែមធាតុសមស្របអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងច្រេះ កម្លាំងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តខ្លះប្រសើរឡើង។
  ស្តង់ដារ៖ ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN

 • បំពង់ដែកនីកែល Alloy

  បំពង់ដែកនីកែល Alloy

  នីកែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច រូបវន្ត និងគីមីល្អ ការបន្ថែមធាតុសមស្របអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងច្រេះ កម្លាំងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងធ្វើអោយលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្តខ្លះប្រសើរឡើង។
  ស្តង់ដារ៖ ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN